Metodológia

Ako overíme, či poskytovateľ internetových služieb dokáže konzistentne zobrazovať obsah služby YouTube v HD rozlíšení.

Hodnotenia

Čo znamenajú hodnotenia?

Hodnotenia označujú kvalitu prenosu videa, ktorú môžete očakávať (aspoň v 90 % prípadov), keď pozeráte obsah služby YouTube prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb v konkrétnej oblasti.

 • Overené rozlíšenie HD služby YouTube: Používatelia sietí s overeným rozlíšením HD služby YouTube môžu očakávať väčšinou plynulé prehrávanie videí YouTube vo vysokom rozlíšení (720p a vyššom).
 • Štandardné rozlíšenie: Používatelia sietí s hodnotením „štandardné rozlíšenie“ môžu očakávať plynulé prehrávanie videí YouTube so štandardným rozlíšením (360p) a pri videách YouTube s vysokým rozlíšením (720p a viac) sa môžu vyskytnúť občasné prerušenia.
 • Nižšie rozlíšenie: Pre používateľov sietí s hodnotením „nižšie rozlíšenie“ môže byť kvalita obrazu videí YouTube pri 360p a viac rozostrená a môžu sa vyskytnúť časté prerušenia.

Prečo sú tieto údaje užitočné?

Údaje nezbierame len od malej vzorky používateľov, ale naše hlásenie je založené na miliardách videí YouTube, ktoré používatelia sledujú prostredníctvom tisícov poskytovateľov internetových služieb.

 • Sledujeme, ako rýchlo sa údaje videí YouTube načítali v priebehu posledných 30 dní.
 • Výsledky rozdelíme podľa poskytovateľov internetových služieb a geografických oblastí.
 • Zistíme, aká bola minimálna dostupná rýchlosť v minimálne 90 % prípadov.

Ako chránite moje osobné údaje?

Údaje o sledovaní obsahu YouTube používateľmi prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb sú anonymné.

 • Hodnotenia sa týkajú sietí, nie používateľov.
 • Všetky údaje sú úplne anonymné a neukladáme ani nepoužívame žiadne údaje o používateľoch.
 • Zobrazujeme iba výsledky pre geografickú oblasť, ktorá je dosť veľká na to, aby v nej bolo veľa používateľov.

Abstrakt

Existuje veľa faktorov, ktoré môžu nezávisle ovplyvniť používanie internetu. Medzi ne patria okrem iného rýchlosť pripojenia na internet používateľa, spoľahlivosť danej siete, dostupnosť a charakteristiky načítania serverov aplikácie a v niektorých prípadoch aj konfigurácia domácich sietí používateľov. Individuálne a izolované merania, napr. meranie rýchlosti prístupu alebo kapacity servera, nedokážu definovať skutočnú situáciu. Správnym prístupom k meraniu a definovaniu skutočných skúseností pri používaní internetu je preverenie celého rozpätia a výkonu na úrovni aplikácie, ktoré zahŕňa všetky relevantné vplyvy.

V tomto článku prezentujeme metodológiu hodnotenia poskytovateľov internetových služieb na základe ich možností pri prehrávaní videí YouTube, ktoré je založené na dlhodobých meraniach výkonu na úrovni aplikácie. Cieľom je predstaviť hodnotenie, ktoré je zmysluplné, jednoduché na pochopenie a dôsledne odzrkadľuje skutočný stav používania internetu.

Metodológia

Merania

Typické prehrávanie videa YouTube pozostáva z klienta YouTube (prehrávač), ktorý prostredníctvom streamovania prehráva bajty videa zo servera YouTube (CDN) v rámci jednej alebo viacerých požiadaviek (napr. HTTP GET). Prvým krokom pri stanovení hodnotení poskytovateľov internetových služieb je meranie dlhodobej rýchlosti, ktorou sa bajty týchto videí prenášajú zo servera ku klientovi. Na stanovenie dosiahnutej úrovne priepustnosti aplikácie (kladná priepustnosť) pre každú požiadavku zaznamenávame nasledujúce údaje:

 1. 1) Identita požiadavky: časová známka vytvorenej požiadavky, sieť jej prístupu (napr. blok siete, autonómne systémové číslo poskytovateľa) a približná geografická poloha (napr. krajina, metropolitná oblasť). Tieto údaje sú odvodené z atribútov klienta, ako je adresa IP, používateľský agent atď. Upozorňujeme, že prepis adresy IP na údaje o polohe vykonávajú automatické systémy, takže môže dôjsť k odvodeniu polohy, ktorá pre niektorých používateľov nemusí byť správna.
 2. 2) Veľkosť odpovede: počet bajtov aplikácie (vrátane nadpisov aplikácie ale okrem hlavičiek na úrovni jadra), ktoré sú prenesené od servera ku klientovi v rámci odpovede na požiadavku.
 3. 3) Čas odpovede: čas potrebný na splnenie požiadavky servera vrátane času prenosu po sieti (všetky bajty sú prijaté).

Na základe týchto meraní sa kladná priepustnosť danej požiadavky „R“ vypočíta podľa vzorca nižšie. Každá zmeraná požiadavka sa považuje za vzorku kladnej priepustnosti.

Kladná priepustnosť
R
= veľkosť odpovede
R
/ čas odpovede
R

Hodnotenia

Hodnotenia sú odvodené zo zozbieraných vzoriek kladnej priepustnosti vo fáze merania. Metodológia podporuje vypočítanie hodnotení na rôznych úrovniach podrobnosti podľa vybratých podmienok. Hodnotenie poskytovateľa internetových služieb môže byť napríklad vypočítané v rôznych časových obdobiach (napr. hodina, deň, týždeň, mesiac) alebo na rôznych geografických úrovniach (napr. krajina, okres, metropolitná oblasť, mesto).

Pre časové obdobie „T“ (napr. posledných 30 dní) a geografickú polohu „L“ (napr. San Francisco, Kalifornia, USA) sa hodnotenie poskytovateľa internetových služieb „P“ (napr. Comcast) vypočíta takto:

 1. 1) Zozbieranie relevantných vzoriek: zozbieranie všetkých vzoriek kladnej priepustnosti, ktoré sú identifikované ukazovateľmi T, L a P (t.j. požiadavky, ktoré vznikli v rámci cieľového poskytovateľa z cieľovej geografickej polohy v cieľovom časovom rozmedzí).
 2. 2) Vypočítanie objemu GAT (hranica kladnej priepustnosti): každú zo vzoriek kladnej priepustnosti zaradíme na základe hranice GAT určenej v tabuľke nižšie do jednej z troch skupín možností – HD (vysoké rozlíšenie), SD (štandardné rozlíšenie) a LD (nižšie rozlíšenie). Takto zistíme približný objem GAT pre stanovené podmienky.
Skupina GAT Hranica kladnej priepusnosti
HD > 2,5 Mb/s
SD 0,7 až 2,5 Mb/s
LD < 0,7 Mb/s
Vzorky HD Vzorky SD Vzorky LD Objem (GAT)
 1. 3) Definícia kritérií hodnotenia: Kritériá hodnotenia poskytovateľov internetových služieb sú definované podľa minimálnej úrovne GAT požadovanej pre danú úroveň hodnotenia. Keďže tieto merania majú odzrkadľovať stálosť a spoľahlivosť siete poskytovateľa, hranica musí byť stanovená na úrovni, ktorá zachytáva stály výkon, nie typický (priemerný) výkon. Aby sme mohli hodnotiť rôzne úrovne spoľahlivosti, definujeme tri úrovne hodnotenia: GAT-90 (90 % požiadaviek prekračuje hranicu), GAT-95 (95 % požiadaviek prekračuje hranicu), GAT-99 (99 % požiadaviek prekračuje hranicu).

  Nasledujúca tabuľka definuje kritériá použité pri stanovení finálneho hodnotenia poskytovateľov internetových služieb na základe našej metodológie v rámci úrovne GAT-90. Hranicu 90 % sme vybrali po dôslednom zvážení praktického výkonu v tejto oblasti. V budúcnosti bude stanovená hranica odrážať vyvíjajúce sa možnosti sietí.

Hodnotenie Kritérium (GAT-90)
HD 90+ % prípadov má
označenie HD
SD 90+ % prípadov má
označenie aspoň SD
LD Žiadna z vyššie uvedených možností
 1. 4) Stanovenie hodnotenia: Využitie troch skupín GAT z kroku 2 na konverziu hrubého objemu GAT na percentá GAT. Finálne hodnotenie určíme na základe kritérií definovaných v kroku 3. Na obrázku nižšie je stanovené hodnotenie SD (štandardné rozlíšenie), keďže 90 % alebo viac požiadaviek splnilo kritériá (t.j. sieť je schopná poskytovať aspoň kvalitu SD pre viac ako 90 % vybavených požiadaviek).
0% 20% 40% 60% 80% 100% SD Hodnotenie pri 90 %

Ochrana osobných údajov

Hodnotenia sa týkajú sietí, nie používateľov. Všetky prípady kladnej priepustnosti sú absolútne anonymné a neobsahujú žiadne informácie o používateľoch (napr. súbory cookie prehliadača, adresa IP), ktoré by boli uložené alebo priamo použité v algoritme hodnotenia. Ak je navyše celkový objem prípadov pre vybranú geografickú úroveň a časový interval pod určitou hranicou, algoritmus sa vráti a použije všeobecnejšie podmienky (t.j. prípady zo širšej geografickej oblasti alebo časového intervalu), ktoré spĺňajú požiadavky na minimálny počet prípadov potrebný na vypočítanie hodnotenia.