Методологията

Как проверяваме дали доставчикът на интернет услуги може систематично да показва YouTube с HD качество.

Оценките

Какво означават оценките?

Оценките представляват качеството на поточното предаване на видеоклипове (поне 90% от времето), когато гледате YouTube чрез даден доставчик на интернет услуги в конкретен район.

 • Удостоверени от YouTube HD мрежи: Потребителите в удостоверените от YouTube HD мрежи следва да очакват плавно възпроизвеждане през по-голямата част от времето при гледане на видеоклипове в YouTube с висока детайлност (720p и повече).
 • Стандартна детайлност: Потребителите в мрежи с оценка „Стандартна детайлност“ следва да очакват плавно възпроизвеждане при видеоклипове в YouTube със стандартна детайлност (360p) и е възможно да забележат прекъсвания от време на време при такива с висока детайлност (720p и повече).
 • По-ниска детайлност: Потребителите в мрежи с оценка „По-ниска детайлност“ е възможно да забележат неясна картина и чести прекъсвания при възпроизвеждане на видеоклипове в YouTube при 360p и повече.

За какво са полезни тези данни?

Вместо да се базира на данни от малка извадка от потребители, този отчет е въз основа на милиарди видеоклипове в YouTube, гледани в мрежите на хиляди доставчици на интернет услуги.

 • Проверяваме колко бързо са се зареждали всички данни за видеоклипове в YouTube през последните 30 дни.
 • Сегментираме резултатите по доставчик на интернет услуги и по географско местоположение.
 • Определяме каква е била минималната налична скорост през поне 90% от времето.

Как защитавате поверителността ми?

Това са анонимни данни за всички, които гледат YouTube чрез доставчик на интернет услуги.

 • Оценките се обединяват около мрежи, не потребители.
 • Всички извадки са изцяло анонимизирани и никаква информация за потребители не се съхранява или използва.
 • Показваме само резултатите за географски области, достатъчно големи, за да имат множество потребители.

Резюме

Има множество фактори, които независимо един от друг могат да влияят на практическата работа на потребителите, включително, без изброяването да е изчерпателно, скоростта на връзката с интернет, надеждността на достъпа до мрежата, наличието и характеристиките на натоварването на приложните сървъри и в някои случаи – конфигурацията на домашната мрежа. Индивидуалните и изолирани показатели, като скоростта на достъп или капацитетът на сървъра, не отразяват реалната практическа работа на потребителите. Правилният подход за измерването й в интернет е всеобхватен показател за ефективност на ниво приложение, включващ всички фактори.

Тук е представена методология за оценка на доставчиците на интернет услуги по отношение на възможности за работа с видеоклипове в YouTube въз основа на измервания на поддържана ефективност на ниво приложение. Целта е да се представи оценка, която е значима, лесна за разбиране и точно отразява практическата работа в интернет в реалния свят.

Методология

Мерки

Типичното възпроизвеждане на видеоклип в YouTube се състои от клиент на YouTube (плейър), който извлича байтовете поточно от сървър на YouTube (CDN) в една или повече заявки (напр. HTTP GET). Първата стъпка при определяне на оценките на доставчици на интернет услуги е да се измери поддържаната скорост, с която тези байтове от видеоклипове се прехвърлят от сървъра към клиента. За да се измери постигнатата пропускателна способност (полезна пропускателна способност) на приложението, за всяка заявка се записват следните данни:

 1. 1) Идентичност на заявката: Клеймо за дата и час на изходната заявка, мрежа на достъп (напр. мрежов блок, автономен системен номер на доставчика на интернет услуги) и общо географско местоположение (напр. държава, община), получено от характеристиките на клиента, като IP адрес, потребителски агент и др. Обърнете внимание, че извличането на местоположение по IP адрес, осъществявано от автоматизираните ни системи, може да върне неправилен резултат за някои потребители.
 2. 2) Обем на отговора: Броят байтове на приложението (включително заглавки на приложения, но с изключение на общи такива на ниво ядро), прехвърляни от сървъра към клиента в отговор на заявката.
 3. 3) Време за отговор: Времето, което отнема обслужването на заявката от сървъра, включително времето за прехвърляне по мрежата (всички байтове, потвърдени от получателя).

Въз основа на тези измервания се изчислява полезната пропускателна способност за дадена заявка „R“ с помощта на формулата по-долу. Всяка измерена заявка се счита за пример за полезна пропускателна способност.

Полезна пропускателна способност
R
= Обем на отговора
R
/ Време за отговор
R

Оценки

Оценките се получават чрез обобщаване на подходящи примери за полезна пропускателна способност, записани на фазата на измерване. Методологията поддържа изчисляването на оценки на различни нива на детайлност за избраните величини. Например оценката на доставчик на интернет услуги може да се изчисли за различни времеви откъси (напр. час, ден, седмица, месец) и/или различни географски нива (напр. държава, област, община, град).

За даден период от време „T“ (напр. последните 30 дни) и географско местоположение „L“ (напр. Бургас), оценката за доставчик „P“ (напр. „Бургас нет“) се изчислява, както следва:

 1. 1) Обобщават се съответните примери: събират се всички примери за полезна пропускателна способност, идентифицирани с „T“, „L“ и „P“, т.е. заявки, произхождащи от целевия доставчик на интернет услуги, целевото местоположение в целевата времева рамка.
 2. 2) Изчислява се обемът на ППСП (полезна пропускателна способност над прага): Всеки пример за полезна пропускателна способност се отнася към една от трите групи за капацитет: HD (висока детайлност), SD (стандартна детайлност) или LD (по-ниска детайлност) въз основа на праговете, посочени в таблицата по-долу. Това дава суровия обобщен обем на ППСП за избраните величини
Групи на ППСП Праг на полезната пропускателна способност
HD > 2,5 Мб/сек
SD от 0,7 до 2,5 Мб/сек
LD < 0,7 Мб/сек
Примери с HD качество Примери със SD качество Примери с LD качество Обем (ППСП)
 1. 3) Определяне на критериите за оценка: Критериите за оценка на доставчик на интернет услуги се определят по отношение на минималното ниво на изискване за обем на ППСП за всяко ниво на оценка. Тъй като показателят е създаден да отразява последователността и надеждността на мрежата на доставчик, границата следва да се постави на ниво, което отразява поддържаната ефективност, а не обичайната (средна) такава. За тази цел определяме три скали на оценка: ППСП-90 (90% от заявките над прага), ППСП-95 (95% от заявките над прага), ППСП-99 (99% от заявките над прага) за отразяване на различните нива на надеждност.

  В следната таблица са изложени критериите за определяне на окончателната оценка на доставчик на интернет услуги по методологията ни с използване на ППСП-90. Границата от 90% е избрана след внимателно изследване на наблюдаваната практическа работа в областта. Тя ще следва плътно развиващия се капацитет на мрежите във времето.

Оценка Критерии (ППСП-90)
HD 90+% от примерите са
означени с HD качество
SD 90+% от примерите са
означени най-малко със SD качество
LD Никое от изброените
 1. 4) Определяне на оценка: Извличане на трите групи по ППСП от стъпка 2 за преобразуване на суровите обеми на ППСП в проценти на ППСП. Определяне на окончателната оценка с помощта на критериите, посочени в стъпка 3. В примера по-долу определената оценка е SD (стандартна детайлност), тъй като 90% или повече от заявките отговарят на този критерий. (Т.е. мрежата може да предложи поне SD качество за над 90% от показаните заявки.)
0% 20% 40% 60% 80% 100% SD Оценка на 90%

Поверителност

Оценките се обединяват около мрежи, не потребители. Всички примери за полезна пропускателна способност са изцяло анонимизирани и никаква потребителска информация (напр. „бисквитки“ на браузъра, IP адрес) не се запазва или използва директно в алгоритъма за оценка. В допълнение на това, ако обобщеният обем от примери за избраното географско ниво и времеви интервал е под определена граница, алгоритъмът преминава към използване на по-мащабни величини (т.е. обобщаване по по-широка географска област и/или времеви интервал), които отговарят на изискванията за минимален размер за изчисляването на оценката.